PROJEKTY

 IROP CZ RO B C RGB

Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
Identifikační číslo : 117D03G000274
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002748

Projekt „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL), specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Předmětem projektu „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.“ je rekonstrukce zastaralých odborných učeben stávající budovy školy za účelem jejich modernizace ve vazbě na zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, technické/řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi, a s tím související podpora uplatnění žáků na trhu práce v daném regionu. Stavebními úpravami, pořízením vybavení a konektivity školy a zajištěním bezbariérovosti učeben bude žákům i pedagogům usnadněna výuka gastronomických oborů.

Cílem projektu je zlepšení vybavenosti školy v oblasti odborného a jazykového vzdělávání žáků, zajistit přístup žáků k nejnovějším informacím ve vazbě na zajištění konektivity školy a umožnit studium žákům s tělesným postižením ve vazbě na vybudování bezbariérových přístupů.

_______________________________________________________________________________________

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1522
Název projektu: Rozvoj jazyků na hotelové škole Pelhřimov
Doba trvání projektu: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Obsahem projektu jsou: Čtenářské dílny, Zahraniční jazykově - vzdělávací kurz pro studenty, Zahraniční jazykový kurz pro učitele  

Druhé výběrové řízení 8. 7. 2015: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty hotelové školy Pelhřimov - podrobnosti zde: http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-zahranicni-jazykove-vzdelavaci-pobyt-pro-studenty-hotelove-skoly-pelhrimov-dle-vyzvy-c-56-msmt.html  

 

První vyhlášené výběrové řízení - 29. 6. 2015: Zahraniční jazykový kurz pro učitele hotelové školy - podrobnosti zde: http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/prehled-ukoncenych-zakazek/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-zahranicni-jazykovy-kurz-pro-ucitele-hotelove-skoly-dle-vyzvy-c-56-msmt.html

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


Projekt OP VK
EU peníze školám

VOŠ a Střední škola hotelová SČMSD, s.r.o. realizuje od 15. 5. 2012 roku dvouletý projekt s názvem „EU peníze školám“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0477).
Název projektu: Moderní hotelová škola Pelhřimov              
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0511 
Období realizace: 15. 05. 2012 - 15. 05. 2014 

Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu: CZ 1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Číslo výzvy: 34                
Typ projektu: IP - ostatní

 

Cíl projektu:
     Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Cílové aktivity projektu: 
-  Klíčová aktivita II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách: výstupem klíčové aktivity budou 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku cizích jazyků pro 2 tematické oblasti (v každé sadě je 32 vzdělávacích materiálů) ověřené v rámci běžné výuky.

-  Klíčová aktivita II/3 – Metodický kurz pro učitele cizích jazyků: výstupem klíčové aktivity je dosažení 4 certifikátů pro učitele cizích jazyků. Cíl aktivity: zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na SŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií

-  Klíčová aktivita III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT: výstupem klíčové aktivity bude 18 sad vzdělávacích materiálů pro různé tematické oblasti. V každé sadě musí být vytvořeno min. 20 DUM, které jsou následně pilotně ověřeny v rámci běžné výuky a zveřejněny na veřejně dostupném portálu.

- Klíčová aktivita VI/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol: výstupem klíčové aktivity je dosažení 2 certifikátů z akreditovaného kurzu pro pedagogické pracovníky.

Seznam vytvořených výukových materiálu naleznete zde