Studiní obor 64-41-L/51

PODNIKÁNÍ - nástavbové denní/dálkové studium

Dvouletý studijní obor - denní studium pro žáky s výučním listem.

Tříletý studijní obor - dálkové studium pro žáky s výučním listem.

 
Profil absolventa:

-  absolvent je připraven na vykonávání odborných činností provozních, obchodně podnikatelských i řídících v nejrůznějších funkcích a právně organizačních formách podnikání v oblasti průmyslu cestovního ruchu, a to z hlediska jak zaměstnaneckého, tak zaměstnavatelského – podnikatelského
-  rozšíření znalostí, které získal v učebním oboru formou výběrových a odborných předmětů s důrazem na oblast administrativně ekonomickou a zvyšování jazykových komunikativních dovedností
-  umí pracovat s počítačem a uživatelskými programy v oboru
-  zná základy daňové politiky a tvorby cen, chápe význam ekonomických informací, ovládá základy účetnictví
-  ovládá základní technologické postupy příprav pokrmů
-  ovládá techniku a pravidla obsluhy, zná gastronomická pravidla
-  osvojil si dovednosti marketingu a základy podnikového managementu, osvojil si principy právního vědomí

Výstupy:

-  maturitní zkouška
-  barmanský kurz, sommeliérský kurz
-  kurz studené kuchyně 

Uplatnění:

-  manažerské funkce v hotelnictví a gastronomii na střední úrovni řízení

Další studium:

-  vyšší odborné školy
-  vysoké školy
-  jazykové školy

Přijímací řízení:

O přijetí rozhodne ředitel školy na základě zájmu o obor, studijních výsledků a zdravotních předpokladů k vykonávání povolání.

Učební plán:

Podnikání - učební plán denního studia v PDF  

Podnikání - učební plán dálkového studia v PDF