Přijímací řízení

Seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů - formát PDF

                          Obor Kuchař - číšník - 65-51-H/01

                          Obor Cukřář - 29-54-H/01

                          Obor Pekař - 29-53-H/01

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Termín pro podání přihlášek: do 19. května 2017


Počet volných míst pro 2. kolo:  

obor Hotelnictví                   kód: 65-42-M/01                 15

obor Kuchař/číšník              kód: 65-51-H/01                 10

obor Cukrář/cukrářka          kód: 29-54-H/01                  5

obor Pekař/ka                       kód: 29–53-H/01                 5

obor Podnikání                     kód: 64–41-L/51                 10

 

Stanovení kritérií pro příjímací řízení na školní rok 2017/18- formát PDF


Přijímací řízení na školní rok 2017/18


Přijímací zkoušky do tříletých nematuritních oborů (Pekař, Cukrář a Kuchař-číšník) se nekonají.

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a nástavbový obor Podnikání se konají v termínech stanovených MŠMT a to formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika.

  1. termín:           12. dubna 2017
  2. termín:           19. dubna 2017

Náhradní termíny:   11. a 12. května 2017

Ve školním roce 2017/2018 pro první ročníky všech oborů pro žáky ze ZŠ bez školného!

Kód Název oboru Doba studia Školné Způsob ukončení Určeno Počet přijímaných
65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 ne výuční list 60
29-54-H/01 Cukrář 3 ne výuční list 30
29-53-M/01 Pekař 3 ne výuční list 10
65-42-M/01 Hotelnictví 4 ne maturita 60
64-41-L/51 Podnikání - denní studium 2 1 200 maturita vyučen 30
64-41-L/51 Podnikání - dálkové studium 3 1 000 maturita vyučen 30


Kritéria pro přijímané uchazeče:

Obor Hotelnictví
        1.       Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
        2.       Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři pololetí
        3.       Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
        4.       Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Kuchař - číšník
        1.       Zájem o obor
        2.       Průměrná prospěch na základní škole za poslední tři popoletí
        3.       Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
        4.       Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Cukrář/ka
         1.      Zájem o obor
         2.      Průměrná prospěch na základní škole za poslední tři popoletí
         3.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
         4.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Pekař/ka
        1.       Zájem o obor
        2.       Průměrná prospěch na základní škole za poslední tři popoletí
        3.       Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
        4.       Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Podnikání  
        1.     Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
        2.     Výuční list (Vysvědčení o závěrečné zkoušce)       
        3.      Průměrný prospěch na střední škole za poslední tři pololetí

 

Výše školného v dalších ročnících:

obor Hotelnictví:        2. ročník 300,-/měsíc               3. ročník 600,-/měsíc              4. ročník 900,-/měsíc

obory Cukrář, Kuchař – číšník:       2. ročník 400,-/měsíc                3. ročník 800,-/měsíc

Od 2. ročníku však dostávají žáci měsíční odměny za produktivní práci (cca 500,- až 1000,- Kč/ měsíc), dále prospěchové a motivační stipendium, mohou si přivydělat na gastronomických akcích pořádaných školou apod. Část školného je použita na odborné kurzy žáků, v posledním ročníku je část školného převedena na úhradu nákladů na praktickou maturitu a závěrečnou 

 

V Pelhřimově dne 1. října 2016
Mgr. Libor Capák
ředitel školy