Studijní obor 65–42–M/01

HOTELNICTVÍ

Čtyřletý studijní obor pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou – denní studium.

Profil absolventa:

-  ovládá dva světové jazyky, je schopen komunikovat ve styku se zákazníkem i v běžných životních situacích, naučí se základy třetího světového jazyka
-  absolvent je připraven na vykonávání odborných činností provozních, obchodně podnikatelských i řídících v nejrůznějších funkcích a právně organizačních formách podnikání v oblasti cestovního ruchu, a to jak z hlediska zaměstnaneckého, tak i zaměstnavatelského – podnikatelského
-  zná základy daňové politiky a tvorby cen, chápe význam ekonomických informací, ovládá základy účetnictví
-  ovládá základní technologické postupy příprav pokrmů, techniku a pravidla obsluhy, zná gastronomická pravidla a nejnovější trendy v této oblasti
-  ovládá základní činnosti běžně vykonávané v hotelovém provozu, v recepci a dalších hotelových službách
-  osvojil si dovednosti marketingu a základy podnikového managementu, osvojil si principy právního vědomí
-  zná strukturu turistických služeb a má základní dovednosti nezbytné k jejich provozování, získal dovednosti k výkonu průvodcovské činnosti

Praxe:

-  učební praxe probíhá během výuky ve škole a ve vybraných provozovnách (Hotel Slavie, Resort Svatá Kateřina, Hotel Červená nad Vltavou, Hotel Bohemia a Regent v Třeboni a další)
ve třetím ročníku možnost vycestovat (pro zájemce) na velmi dobře placenou zahraniční praxi do Německa, komunikace v NJ nebo v AJ (650 Eur čistého + ubytování a jídlo zdarma – český mistr)
možnost přivýdělku na gastronomických akcích (svatby, rauty, oslavy narozenin ve škole i akce formu cateringu)
-  možnost individuální praxe

Výstupy:

-  maturitní zkouška
-  barmanský kurz, kurz studené kuchyně

Uplatnění:

-  manažerské funkce v hotelnictví a gastronomii na střední úrovni řízení
-  pracovník ve službách pro cestovní ruch

Další studium:

-  vysoké školy
-  vyšší odborné školy – možnost pokračování na naší VOŠ

Přijímací řízení:

O přijetí rozhodne ředitel školy na základě zájmu o obor, studijních výsledků ze základní školy a zdravotních předpokladů k vykonávání povolání.

Učební plán:

Hotelnictví - učební plán v PDF